God Oppvekst


Godoppvekst logoGod Oppvekst er et program initiert av Fylkesmannen for å bidra til bedre samarbeid mellom ulike aktører knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår. 

Som en del av dette er det opprettet en tverrsektoriell God Oppvekst gruppe i Stokke kommune, bestående av representanter for alle seksjoner og tjenester som berører barn og unges oppvekstsvilkår.

Styringsgruppen har faste medlemmer fra
 o helsestasjon
 o barnehage
 o skole, kultur og fritid
 o PPT
 o barnevern
 o tiltak for funksjonshemmede
 o folkehelsekoordinator

Gruppen har representanter fra:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Barnehage
 • Skole
 • Kultur og fritid
 • PPT
 • Barnevern
 • Psykisk helse og rustjeneste
 • Tiltak funksjonshemmede
 • Koordinerende enhet
 • NAV
 • Politiet
 • Tannhelsetjenesten

God Oppvekst er i Stokke organisert under folkehelse for å tydeliggjøre det tverretatlige og tverrfaglige utgangspunktet. 

Målsetninger:

 • Være en rød tråd der barn og foreldre følges fra jordmor til fullført videregående skole og ut i arbeid eller høyere utdanning.
 • Sikre gode overganger mellom helsestasjon, barnehage, skole og arbeid - vertikalt.
 • Sikre godt samarbeid mellom de ulike tjenestene og aktørene rundt barn, ungdom og familier - horisontalt. 

God Oppvekst i Stokke har blitt en viktig samarbeidsarena i Stokke som bidrar til å sikre at de ulike tjenestene rundt barn og unge samarbeider på tvers av fag og organisering.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom